ประชุม กพยจ.

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 จัดประชุมกพยจ. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี