• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

๓สค๖๓ สยจ.ขอนแก่นเข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓