รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 6 รอบที่ 2/2563

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 6 รอบที่ 2/2563
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2563

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2563
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563

คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมมเพื่่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2

คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมมเพื่่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2
สรุปรวมสาระสำคัญข้อกำหนด (ปรับปรุง มิถุนายน ๒๕๖๓) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สรุปรวมสาระสำคัญข้อกำหนด (ปรับปรุง มิถุนายน ๒๕๖๓) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม

แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม

แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

22/29-30 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850