บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานกองทุนยุติธรรมฯ

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานกองทุนยุติธรรมฯ
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องมาตรฐานคลินิกยุติธรรม

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องมาตรฐานคลินิกยุติธรรม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.2559

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.2559

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ.2559

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

ความรู้เบื้องต้น “การกระทำละเมิด”

ความรู้เบื้องต้น “การกระทำละเมิด”
มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ

มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการกองทุนยุติธรรม

ขั้นตอนการให้บริการกองทุนยุติธรรม
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

คู่มือการปฏิบัติงานของงานพัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานของงานพัสดุ
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

22/29-30 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850