วันที่ 23 ก.ย. 2563 09:27 น.

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ก.ย. 2563 16:06 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม

อ่านต่อ »

วันที่ 18 ก.ย. 2563 15:32 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

อ่านต่อ »

วันที่ 18 ก.ย. 2563 11:48 น.

ระเบียบการปฎิบัติของผู้เข้าสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 16 ก.ย. 2563 09:51 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ก.ย. 2563 16:17 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมแนวทางการคัดกรองกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ก.ย. 2563 16:13 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการจัดงาน องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ก.ย. 2563 15:11 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี การทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิจกรรม “ย้อนประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ก.ย. 2563 15:08 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ »

วันที่ 14 ก.ย. 2563 10:32 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

อ่านต่อ »

วันที่ 11 ก.ย. 2563 15:49 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ​ Video​ Conference

อ่านต่อ »

วันที่ 10 ก.ย. 2563 15:42 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

อ่านต่อ »