สยจ.สุราษฎร์ธานี แจ้งสิทธิตามพรบ.ค่าตอบแทนฯ แก่นายประเสริฐ วงกาษา ทายาทของผู้เสียหาย ณ วัดเกาะธรรมประทีป และลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:42 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี แจ้งสิทธิตามพรบ.ค่าตอบแทนฯ แก่นายประเสริฐ วงกาษา ทายาทของผู้เสียหาย ณ วัดเกาะธรรมประทีป และลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางวิยะดา มามะ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งสิทธิตามพรบ.ค่าตอบแทนฯ แก่นายประเสริฐ วงกาษา ทายาทของผู้เสียหาย ณ วัดเกาะธรรมประทีป และลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี