วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอผักไห่และอำเภอบางบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสอบถามปัญหาอุปสรรคความต้องการและข้อเสนอแนะการดำเนินงานจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนและวิธีการดำเนินงานของศูนย์ให้ประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย และภารกิจ 5 ด้านกับคณะกรรมการศูนย์โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากทางเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาให้ความรู้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนด้วย พร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองผักไห่ จัด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000