สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ขอเผยแพร่ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบIIT) และช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบOIT) โดยเข้าทำการประเมินฯ ทางเว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/im5hv8 หรือ แสกน QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

 

เอกสารแนบ

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

22/29-30 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850