สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ขอเผยแพร่ คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมมเพื่่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2

เอกสารแนบ

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

22/29-30 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850