สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุม กพยจ.3/25636


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 15:19 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุม กพยจ.3/25636

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-11.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชั้น 5 โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในการประชุม และมีนายสุธีรวัชร์  เจริญวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการฯ ได้รายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน การให้บริการประชาชน คดีที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกรอบแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมด้านต่างๆ