สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ต้องขังฯครั้งที่ 2/2563


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 15:29 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ต้องขังฯครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 - 14.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5  โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในการประชุม และมีนายสุธีรวัชร์  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นเลขานุการฯ ได้รายงานแนวทางการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ และผลการติดตามการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ