• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด

        วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะ เข้าพบ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสัณฐาน รัตนะ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 4 ภารกิจ ได้แก่ (1.) การจัดทำและขับเคลื่อนแผน จำนวน 2 ฉบับ คือ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และแผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 1 (2.) การบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ (การเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การคุ้มครองพยาน และ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) (3.) การผลักดันร่างกฎหมาย จำนวน 5 ฉบับ (การปราบปรามแชร์ลูกโซ่/การขจัดเลือกปฏิบัติต่อบุคคล/การปราบปรามการทรมาน-อุ้มหาย /การจดทะเบียนคู่ชีวิต และ การแก้ไขคุ้มครองพยาน) และ (4.) การปฏิบัติตามหลัก UN (พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน) ได้แก่ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) /สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) /การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (ICERD)/ การต่อต้านการทรมาน (CAT) / การต่อต้านการอุ้มหาย (ICPPED) และกระบวนการ UPR โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ คือ "ลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มีความยินดีและมีความพร้อมที่จะเป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว เพื่อเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563 15:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 398 คน