แบบฟอร์มบันทึกผลการปฏิบัติงาน (บันทึกรายครั้ง) ของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

21 ก.ค. 2563 09:39 น.

แบบฟอร์มบันทึกผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ใช้สำหรับบันทึกผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

คลิกลิงค์ด้านล่างนี้

 

(รายละเอียดโปรดดูได้ที่หนังสือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัดนครสวรรค์

ที่ นว 0035/      ลงวันที่           2563)