• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ


วันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๖ ราย ดังนี้
๑.รายงานตัว กรณีได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม (ประกันตัวชั่วคราว) จำนวน ๑ ราย
๒.รับคำขอไกล่กลี่ยประนอมข้อพิพาท จำนวน ๑ ราย
๓.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๑ เรื่อง
๔.ปรึกษากฎหมาย 
เรื่อง มรดก  จำนวน ๑ เรื่อง
เรื่อง ปลอมแปลงเอกสาร  จำนวน ๑ เรื่อง
เรื่อง ละเมิด เรียกค่าเสียหาย  จำนวน ๑ เรื่อง

ลงวันที่ 22 ก.ค. 2563 16:32 น.

จำนวนผู้อ่าน 210 คน