• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

ลงพื้นที่นิเทศแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมต้นแบบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้ายุติธรรม ลงพื้นที่นิเทศแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมต้นแบบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่
๑. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
๒. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ 23 ก.ค. 2563 11:21 น.

จำนวนผู้อ่าน 206 คน