• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ


วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑.ยื่นเอกสารและให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณี ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ๑ ราย
๒.ยื่นเอกสารและให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณียื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ ๑ ราย
๓.ปรึกษากฎหมาย 
เรื่อง สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ จำนวน ๑ ราย
เรื่อง บังคับคดี จำนวน ๑ ราย
เรื่อง พินัยกรรม จำนวน ๑ ราย
เรื่อง จำเลยในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย
เรื่อง ทำร้ายร่างกาย จำนวน ๑ ราย
เรื่อง ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวน ๑ ราย
เรื่อง สัญญาจำนอง จำนวน ๑ ราย
เรื่อง คดีปกครอง จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 23 ก.ค. 2563 11:26 น.

จำนวนผู้อ่าน 213 คน