• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นชั้น ๒ โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

ลงวันที่ 24 ก.ค. 2563 15:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 197 คน