• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ


วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑.รับคำขอกรณียื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย
๒.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๑ เรื่อง
๓.ปรึกษากฎหมาย 
- เรื่อง การยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563 16:10 น.

จำนวนผู้อ่าน 133 คน