• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น ข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาสรุปผลในพื้นที่เมืองต้นแบบ)

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวบุหลัน อันทฤทธิ์ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาสรุปผลในพื้นที่เมืองต้นแบบ) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด   โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563 14:25 น.

จำนวนผู้อ่าน 154 คน