• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒

 วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ..๒๕๖๒  กิจกรรมที่ ๒ การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลหนองโก .กระนวน และกิจกรรมที่ ๓ การบรรยายหัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ..๒๕๖๒ และแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง,ทางอาญา โดยมี ว่าที่ร้อยโท ชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้นายประจวบ  รักแพทย์  นายอำเภอกระนวน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ โดยนายมะนัส  อุทัยแสง ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลหนองโก กล่าวรายงาน นอกจากนี้มีนายสมคิด โพธิ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563 14:27 น.

จำนวนผู้อ่าน 137 คน