• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการจำนวน ๓ ราย

 วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑.รับคำขอกรณียื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย
๒.ปรึกษากฎหมาย
   - เรื่อง ฟ้องหย่า จำนวน ๑ ราย
   - เรื่อง การยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ  จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563 14:52 น.

จำนวนผู้อ่าน 160 คน