• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่นิเทศแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรม อ.โนนศิลา และอ.พล จ.ขอนแก่น

  วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่นิเทศแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมต้นแบบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๓ได้แก่
๑. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
๒. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563 11:38 น.

จำนวนผู้อ่าน 152 คน