• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย

   วันอังคารที่ ๔  สิงหาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑.รับเรื่องกรณีร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน ๑ ราย
๒.ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  จำนวน ๑ เรื่อง
๓.ปรึกษากฎหมาย
   - เรื่อง สัญญากู้ยืม  จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563 11:41 น.

จำนวนผู้อ่าน 158 คน