สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2563


วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 13:41 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะอนุกรรมการและมี นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ โดยมีเรื่องนำเข้าพิจารณาผู้เสียหายทั้งสิ้น18 ราย พิจารณาจ่ายผู้เสียหาย จำนวน 13 ราย ยกคำขอ จำนวน 3 ราย งดจ่าย 2 ราย รวมจำนวนเงินที่พิจารณาจ่าย 882,925.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)