• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น เข้าร่วมประชุมเผยแพร่บทบาทและภารกิจกระทรวงยุติธรรมในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเขาสวนกวางบ้าน

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเผยแพร่บทบาทและภารกิจกระทรวงยุติธรรมในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แผ่นพับ สมุดภาพอินโฟกราฟฟิก) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ 6 ส.ค. 2563 13:57 น.

จำนวนผู้อ่าน 144 คน