• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่นิเทศแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรม ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมลงพื้นที่นิเทศแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมต้นแบบของสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ..๒๕๖๓  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านลาน .บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ 6 ส.ค. 2563 14:01 น.

จำนวนผู้อ่าน 150 คน