• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนเเก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๔ ราย

วันพุธที่ ๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑.เจ้าหน้าที่เชิญผู้ขอฯ และทนายความที่ขึ้นบัญชีกองทุนยุติธรรมเข้าทำสัญญาให้ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย
๒.รับคำขอกรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๑ ราย
๓.รับคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย
๔.ปรึกษากฎหมาย กรณี สัญญาเช่าซื้อ จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 6 ส.ค. 2563 14:03 น.

จำนวนผู้อ่าน 147 คน