• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์คดีและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

     วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และหัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมฯ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์คดีและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน ๔ ราย ณ ตำบลบางตาวา,ตำบลตุยง และตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ

ลงวันที่ 6 ส.ค. 2563 15:44 น.

จำนวนผู้อ่าน 246 คน