• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย

วันจันทร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร  น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ราย ดังนี้

๑.รับคำขอ กรณียื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย

๒.ปรึกษากฎหมาย เรื่อง สัญญากู้ยืมเงิน จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 19 ต.ค. 2563 17:27 น.

จำนวนผู้อ่าน 147 คน