• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)

ลงวันที่ 22 ต.ค. 2563 11:32 น.

จำนวนผู้อ่าน 132 คน