• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๖ ราย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร  น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ราย ดังนี้

๑.ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณี ร้องเรียนร้องทุกข์         จำนวน ๑ ราย

๒.ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท         จำนวน ๑ ราย

๓.ผู้ขอฯ เข้าทำสัญญา กรณีขอรับได้รับเงินสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย จากกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ ราย

๔.รับคำขอ กรณี ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาอญาฯ จำนวน ๑ ราย

๕.ปรึกษากฎหมาย
- เรื่อง ฉ้อโกง                จำนวน ๑ ราย

- เรื่อง ยักยอกทรัพย์        จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 22 ต.ค. 2563 21:37 น.

จำนวนผู้อ่าน 144 คน