เรียนเชิญ เสนอความคิดเห็น คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน : https://suratthani.moj.go.th/ เฟสบุ๊คสำนักงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี E-mail : Suratthani@moj.go.th


วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 08:57 น.

เรียนเชิญ เสนอความคิดเห็น คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน : https://suratthani.moj.go.th/ เฟสบุ๊คสำนักงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี E-mail : Suratthani@moj.go.th