ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายเสริมสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมลดควาามเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนชาวอำเภอท่าชนะ


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:59 น.